Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Głuszynie działka nr 40/1,zasilanego kablem z istniejącego słupa nr 105 linii napowietrznej nN zlokalizowanego na działce nr 22. Latarnie na słupach stalowych parkowych h=6m, lampy z sodowymi źródłami światła. Działka na której będzie lokalizowana inwestycja: 22 i 40/1 położona w obrębie Głuszyno, gmina Potęgowo.

2017-09-14 14:00:39
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o numerze ewidencyjnym 157 położonej w obrębie Łupawa, gmina Potęgowo.

2017-09-14 13:46:59
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 309/3 w obrębie Darżyno, gmina Potęgowo.

2017-09-01 07:45:17
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo

2017-07-25 07:58:41
Obwieszczenie - Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji nr 22/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 9 grudnia 2016r. przez Wójta Gminy Potęgowo - budowa wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z 0.0. na działce 57/2 obręb Skórowo Nowe, gm. Potęgowo

2017-07-18 14:27:17
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - : powiązanie sieci NN pomiędzy stacjami T-534IT-050 kablem YAKXS4X120MM2 od stacji T050 do słupa 213 w linii napowietrznej NN zasilanej ZT-534 długosci 375m

2017-06-30 08:27:38
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia zewnętrznego w Łupawie

2017-06-21 11:52:27
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujacych działki 130, 131/1, 131/2 w obrębie Żochowo - Gmina Potęgowo.

2017-06-02 10:31:31
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kablowego 0,4kV o przekroju 4x50m2 o długości ok. 18 m oraz 1 szafka pomiarowa w Karżnicy.

2017-06-02 10:02:51
Obwieszczenie-Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa targowiska "Mój Rynek"przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy.

2017-04-21 13:38:59