WÓJT GMINY POTĘGOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017. 

 

 

WÓJT GMINY POTĘGOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017.

 1.      Rodzaje zadań:

a)      Zadania z zakresu kultury fizycznej, takie jak:

- propagowanie wśród mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej,

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,

b)     Zadania z zakresu integracji społecznej, takie jak:

- integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym Gminy Potęgowo poprzez organizację klubu seniora,

- organizacja wycieczek integracyjnych i krajoznawczych dla dzieci z Gminy Potęgowo,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

c) Zadania z zakresu aktywizacji zawodowej, takie jak:

- integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

d)  Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

e)  Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,

f)   Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, zleconych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.):

                             170.000 zł   (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).

3.      Zasady przyznawania dotacji:

a) Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji,

b) Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór  zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań        z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300),

c) Do oferty należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- aktualny statut organizacji,

- aktualnywyciąg z rejestru Stowarzyszeń Starostwa Powiatowego lub KRS wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

- upoważnienie lub pełnomocnictwo (jeśli wymaga tego statut) do reprezentowania danej organizacji.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

a) Termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 31.12.2017r.

b) Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania publicznego jest udział społeczeństwa Gminy Potęgowo oraz członków stowarzyszeń w działaniach, które zostaną przedstawione w złożonych ofertach.

c) Rozliczenie dotacji musi nastąpić do 30 dni od daty zakończenia zadania.

 5.  Termin składania ofert:

- oferty należy składać do dnia 09 stycznia 2017 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5 lub przesłać pocztą.

W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

6. Tryb i kryteria dokonywania wyboru ofert:

a) Wybór ofert nastąpi do dnia 09 lutego 2017r.

b) Przy rozpatrywaniu ofert komisja powołana przez Wójta Gminy Potęgowo, m.in.:

- ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację,

- ocenia przedstawioną szczegółową kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz wysokość wkładu własnego organizacji.

 7.      Wysokość dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych w:

- 2016 roku - 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),

- 2015 roku – 149 832,80 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł 80/100).

 

Szczegółowe informacje w sprawie ogłoszonego konkursu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, w pok. 6 lub telefonicznie – 59 845 49 98 oraz na stronie internetowej www.potegowo.pl

 

 

 

Potęgowo, 2016-12-15                                                                    ………………………..

 

 

Załączniki

otwarty konkurs.pdf

Data: 2016-12-15 14:37:16 Rozmiar: 685.42k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2016-12-15 14:25:01
Czas publikacji: 2016-12-15 14:25:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak