NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO 

 

 

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

 zgłoszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty działalności pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Gminę Potęgowo na 2017r.

I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego                                                     i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Potęgowo zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy na rok 2017.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty działalności pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


II.  Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)     nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie,

3)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

4)     przed upływem dwóch lat od daty wszczęcia procedury konkursowej, nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy,

5)     mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizacji projektów,

6)     reprezentują organizację pozarządową lub podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

III. Termin zgłoszenia kandydatów upływa 30 grudnia 2016r.

IV. Kandydatury należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pokój nr 6.

 

Potęgowo, dn. 15.12.2016r.

 

 


 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata …………………………………………………………

Adres organizacji zgłaszającej kandydata ………………………………….………………………

Nr KRS lub innego właściwego rejestru ……………………………………………………………

Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko, funkcja) ………………………….……………………………

Kontakt ze zgłoszonym kandydatem (adres, e-mail, nr tel.) …………………………………………

 

………………………………………
      (pieczęć i podpis osoby zgłaszającej)

 

 

Oświadczenie:

  1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
  2. Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz                      że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, dotyczącej rozpatrywania ofert.

 

      ………………………………………….…
(czytelny podpis osoby zgłaszanej do komisji konkursowej)

 

 

 

Załączniki

nabór do komisji onkursowej.pdf

Data: 2016-12-15 14:46:56 Rozmiar: 681.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2016-12-15 14:39:30
Czas publikacji: 2016-12-15 14:39:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak