Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Potęgowo 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Potęgowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)  informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Potęgowo Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Potęgowo                zsiedzibą w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5 76-230 Potęgowo.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Potęgowo jest Ireneusz Jasiński, tel. 59 8454982 , e-mail sekretarz@potegowo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)      wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy w związku z realizowaniem zadań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

2)      wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy w związku z realizowaniem przez niego zadań,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

1)      inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2)      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1)      prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

2)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3)      prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

6)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

7)      w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Liczba odwiedzin : 11403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Ireneusz Jasiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2018-05-29 12:33:11
Czas publikacji: 2018-06-26 08:18:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak