Wersja archiwalna

Informacje o Wójcie Gminy Potęgowo 

 

 

Wójt GminyWójtem Gminy Potęgowo jest Jerzy Waldemar Awchimieni,

który pełni tę funkcję od 22 listopada 2002 roku.

 

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w Urzędzie Gminy Potęgowo pok. nr 15, tel/fax: 59 8115072, e-mail:  wojt@potegowo.pl

od poniedziałku do czwartku w godzinach:

poniedziałek   7.30 - 16.30

wtorek - czwartek  7.30 - 15.30

W przypadku nieobecności Wójta w Urzędzie obywatele przyjmowani są przez Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez pracowników Urzędu odbywa się codziennie w dnach i godzinach pracy Urzędu.

 

Prawa i obowiązki wójta:


1. Wójt jest organem wykonawczym gminy,  wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:
   1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
   2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
   3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
   4) wykonywanie budżetu,
   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Jest kierownikiem Urzędu Gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Przysługuje mu wyłączne prawo:
   1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w budżecie wydatkach, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
   2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
   3) dokonywania wydatków budżetowych,
   4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
   5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
5. Wójt składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1897
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2010-03-25 11:18:36
Czas publikacji: 2014-12-03 07:43:10
Data przeniesienia do archiwum: 2014-12-03