Uchwały Rady Gminy Potęgowo podjęte w 2008 roku 

 

Uchwały Rady Gminy Potęgowo podjęte w 2008 roku 

XVII/196/2008 29.12.2008 w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wykonywania zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015” oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na jego realizację  
XXVII/195/2008 29.12.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom samorządowym, nie będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.  
XXVII/194/2008 29.12.2008 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2007 w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.  
XXVII/193/2008 29.12.2008 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.  
XXVII/192/2008 29.12.2008 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.  
XXVII/191/2008 29.12.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 2009 rok.  
XXVII/190/2008 29.12.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Potęgowo na 2009 rok. 
XXVII/189/2008 29.12.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.  
XXVII/188/2008 29.12.2008 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2009.  
XXVII/187/2008 29.12.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXVII/186/2008 29.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2009 rok  


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 


- Załącznik Nr 5 


- Załącznik Nr 6 


- Załącznik Nr 7 


- Załącznik Nr 8 


- Załącznik Nr 9 


- Załącznik Nr 10 


- Załącznik Nr 11 


- Załącznik Nr 12 


- Załącznik Nr 13 


- Załącznik Nr 14 


Część opisowa budżetu gminy Potęgowo.


- dochody 


- wydatki majątkowe 


- przychody i rozchody 


- wydatki bieżące na zadania własne i zlecone 
XXVI/185/2008 25.11.2008 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XXVI/184/2008 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XXVI/183/2008 25.11.2008 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok, trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 
XXVI/182/2008 25.11.2008 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 
XXVI/181/2008 25.11.2008 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami 
XXVI/180/2008 25.11.2008 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2009. 
XXVI/179/2008 25.11.2008 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego oraz poboru łącznego zobowiązania pieniężnego. 
XXVI/178/2008 25.11.2008 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2009 r. 
XXVI/177/2008 25.11.2008 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2009 r., zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku oraz określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 
XXVI/176/2008 25.11.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXVI/175/2008 25.11.2008 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 roku.
XXV/174/2008 29.10.2008 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 
XXV/173/2008 29.10.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXIV/172/2008 30.09.2008 zmieniająca Uchwałę nr XXI/152/2008 Rady Gminy Potęgowo w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XXIV/171/2008 30.09.2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo do roku 2020. 
XXIV/170/2008 30.09.2008 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo 
XXIV/169/2008 30.09.2008 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Potęgowo 
XXIV/168/2008 30.09.2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2008 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 
XXIV/167/2008 30.09.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXIII/166/2008 29.08.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXII/165/2008 01.07.2008 w sprawie realizacji projektu pn. „Mój wybór - aktywność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 


- Załącznik 
XXII/164/2008 01.07.2008 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych DARŻYNO 


- Załącznik 
XXII/163/2008 01.07.2008 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej. 
XXII/162/2008 01.07.2008 zmieniająca Uchwałę nr XX/135/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących Zasób Gminy oraz w sprawie określenia zasad ich sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części. 
XXII/161/2008 01.07.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XXII/160/2008 01.07.2008 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Potęgowo”. 
XXII/159/2008 01.07.2008 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo w sprawie ograniczenia poboru wody z wodociągów publicznych na terenie gminy Potęgowo 
XXII/158/2008 01.07.2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. 
XXI/157/2008 30.05.2008 zmieniająca regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo 
XXI/156/2008 30.05.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 
XXI/155/2008 30.05.2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2007 rok 
XXI/154/2008 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego Zasób Gminy oraz w sprawie określenia zasad jego sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części. 
XXI/153/2008 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
XXI/152/2008 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
XXI/151/2008 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 
XXI/150/2008 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 
XXI/149/2008 30.05.2008 zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 
XXI/148/2008 30.05.2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. 
XXI/147/2008 30.05.2008 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Potęgowo. 
XXI/146/2008 30.05.2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Potęgowo. 
XX/145/2008 29.04.2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
XX/144/2008 29.04.2008 zmieniająca regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
XX/143/2008 29.04.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę dróg powiatowych 
XX/142/2008 29.04.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Gminy 
XX/141/2008 29.04.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Racławicka „Na Skarpie” 
XX/140/2008 29.04.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 


- Załącznik Nr 5 


- Załącznik Nr 6 
XX/139/2008 29.04.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Żochowo 
XX/138/2008 29.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych. 
XX/137/2008 29.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XX/136/2008 29.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat. 
XX/135/2008 29.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących Zasób Gminy oraz w sprawie określenia zasad ich sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części.
XX/134/2008 29.04.2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. 
XIX/133/2008 29.02.2008 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
XIX/132/2008 29.02.2008 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo 
XIX/131/2008 29.02.2008 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo 
XIX/130/2008 29.02.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych WIELISZEWO 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 
XIX/129/2008 29.02.2008 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
XIX/128/2008 29.02.2008 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych  
XIX/127/2008 29.02.2008 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
XIX/126/2008 29.02.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
XVIII/125/2008 31.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących Zasób Gminy oraz w sprawie określenia zasad ich sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części.
XVIII/124/2008 31.01.2008 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 
XVIII/123/2008 31.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
XVIII/122/2008 31.01.2008 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008. 
XVIII/121/2008 31.01.2008 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, a także warunków i sposobu ich przyznawania. 


- Załącznik 
XVIII/120/2008 31.01.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom samorządowym, nie będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty. 
XVIII/119/2008 31.01.2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


- Załącznik 1 


- Załącznik 2 


- Załącznik 3 
XVIII/118/2008 31.01.2008 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2008 rok. 


- Załącznik 
XVIII/117/2008 31.01.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 2008 rok. 


- Załącznik 
XVIII/116/2008 31.01.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Potęgowo na 2008 rok. 


- Załącznik 


- Załącznik 
XVIII/115/2008 31.01.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 


- Załącznik 
XVIII/114/2008 31.01.2008 zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2007 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom zakładu budżetowego. 
XVIII/113/2008 31.01.2008 zmieniająca Uchwałę Nr V/31/2007 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.  
XVIII/112/2008 31.01.2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/108/2007 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Potęgowo 
XVIII/111/2008 31.01.2008 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji. 


- Załącznik 
 


Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-14 12:47:02
Czas publikacji: 2011-03-14 12:47:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak