Uchwały Rady Gminy Potęgowo podjęte w 2007 roku 

 

Uchwały Rady Gminy Potęgowo podjęte w 2007 roku 

XVII/110/2007 27.12.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok   


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2   


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 
XVII/109/2007 27.12.2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Potęgowo 
XVII/108/2007 27.12.2007 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Potęgowo 
XVII/107/2007 27.12.2007 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 r. 


- Załącznik Nr 1 
XVII/106/2007 27.12.2007 zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
XVII/105/2007 27.12.2007 w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo. 
XVII/104/2007 27.12.2007 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 
XVII/103/2007 27.12.2007 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
XVII/102/2007 27.12.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


- Uzasadnienie 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 
XVII/101/2007 27.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2008 rok 


- Opis dochodów 


- Opis wydatków majątkowych 


- Opis przychodów i rozchodów 


- Opis wydatków bieżących, zadań własnych i zleconych 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 


- Załącznik Nr 5 


- Załącznik Nr 6 


- Załącznik Nr 7 


- Załącznik Nr 8 


- Załącznik Nr 9 


- Załącznik Nr 10 


- Załącznik Nr 11 


- Załącznik Nr 12 


- Załącznik Nr 13 


- Załącznik Nr 14 
XVI/100/2007 12.12.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


- Uzasadnienie 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 
XV/99/2007 22.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XV/98/2007 22.11.2007 w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo do Partnerstwa Dorzecze Słupi 
XV/97/2007 22.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących Zasób Gminy, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom oraz w sprawie określenia zasad ich sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części. 
XV/96/2007 22.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XV/95/2007 22.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
XV/94/2007 22.11.2007 zmieniająca Uchwałę nr VI/36/2007 Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. 
XV/93/2007 22.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów w Chlewnicy 
XV/92/2007 22.11.2007 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok, trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 


- Załącznik Nr 1 
XV/91/2007 22.11.2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2006 r. 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 
XV/90/2007 22.11.2007 w sprawie zmiany w budzecie Gminy na 2007 r. 


- Uzasadnienie 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 


- Załącznik Nr 5 
XV/89/2007 22.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 r. 
XV/88/2007 22.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku stawek podatków i opłat lokalnych w 2008 r oraz określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 
XV/87/2007 22.11.2007 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 roku. 
XV/86/2007 22.11.2007 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2008 r. 
XIV/85/2007 02.10.2007 w sprawie przystąpienia do realizacji Obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” 
XIV/84/2007 02.10.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2008-2012 


- Załącznik  zobacz..)
XIV/83/2007 02.10.2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lęborku i Sądu Okręgowego w Słupsku na kadencję 2008-2011 
XIV/82/2007 02.10.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Potęgowo a Gminą Miejską Słupsk w sprawie dofinansowania zakupu samochodów operacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. 
XIV/81/2007 02.10.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 


- Załącznik Nr 3 


- Załącznik Nr 4 


- Załącznik Nr 5 


- Załącznik Nr 6 
XIII/80/2007 30.08.2007 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Potęgowo. 


- Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2
XIII/79/2007 30.08.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


- Załącznik 


- Załącznik 
XIII/78/2007 30.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XIII/77/2007 30.08.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
XII/76/2007 17.07.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 
XII/75/2007 17.07.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


- Załącznik 
XI/74/2007 29.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.
XI/73/2007 29.06.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


Załącznik 
XI/72/2007 29.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
XI/71/2007 29.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
XI/70/2007 29.06.2007 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2008-2011. 
X/69/2007 15.06.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu gminy. 
X/68/2007 15.06.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


Załącznik Nr 1 


- Załącznik Nr 2 
X/67/2007 15.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
X/66/2007 15.06.2007 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
X/65/2007 15.06.2007 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
X/64/2007 15.06.2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Potęgowo. 


Załączniki:


- Chlewnica 


- Czerwieniec 


- Darżynko 


- Darżyno 


- Dąbrówno 


- Głuszyno 


- Głuszynko 


- Grapice 


- Grąbkowo 


- Karznica 


- Łupawa 


- Malczkowo 


- Nieckowo  


- Nowa Dąbrowa 


- Nowe Skórowo 


- Potęgowo 


- Radosław 


- Runowo 


- Rzechcino 


- Skórowo 


- Warcimino 


- Warcimino - Osiedle 


- Wieliszewo 


- Żochowo 


- Żychlin 
X/63/2007 15.06.2007 w sprawie utworzenia sołectwa Warcimino - Osiedle. 


Załącznik 
X/62/2007 15.06.2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 


Załącznik 


Załącznik 


Załącznik 
IX/61/2007 25..04.2007 w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
IX/60/2007 25..04.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1142G w miejscowości Grapice 
IX/59/2007 25..04.2007 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
IX/58/2007 25..04.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu gminy 
IX/57/2007 25..04.2007 w sprawie Statutu Gminy Potęgowo 
IX/56/2007 25..04.2007 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
IX/55/2007 25..04.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
IX/54/2007 25..04.2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok 
VIII/53/2007 04..04.2007 zmieniająca uchwałę NR XLVIII/333/2006 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo 
VIII/52/2007 04..04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
VIII/51/2007 04..04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
VIII/50/2007 04..04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. 
VIII/49/2007 04..04.2007 zmieniająca uchwałę nr V/27/2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji. 
VIII/48/2007 04..04.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
VIII/47/2007 04..04.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo. 
VII/46/2007 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
VII/45/2007 23.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych. 
VII/44/2007 23.03.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
VI/43/2007 28.02.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu gminy 
VI/42/2007 28.02.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Chlewnicy – uszczelnienie niecki II części (środkowej) kwatery składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy” 
VI/41/2007 28.02.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – podłączenie Rzechcina i Nieckowa do oczyszczalni ścieków w Skórowie”. 
VI/40/2007 28.02.2007 zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2007r. przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2006. 
VI/39/2007 28.02.2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
VI/38/2007 28.02.2007 zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 ,zatwierdzony uchwałą nr IV/16/2006 
VI/37/2007 28.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego parków elektrowni wiatrowych GŁUSZYNKO, GRAPICE i WIELISZEWO 


Załącznik Nr 1 


Załącznik Nr 2 
VI/36/2007 28.02.2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. 
VI/35/2007 28.02.2007 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/241/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom samorządowym, nie będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty. 
VI/34/2007 28.02.2007 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2007 rok. 
VI/33/2007 28.02.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok 
V/32/2007 26.01.2007 zmieniająca uchwałę nr III/8/2006 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2007 r. 
V/31/2007 26.01.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. 
V/30/2007 26.01.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia stawek wynagrodzenia pracownikom zakładu budżetowego. 
V/29/2007 26.01.2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Potęgowo oraz dalszego postępowania z nimi 
V/28/2007 26.01.2007 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007.
V/27/2007 26.01.2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji. 
V/26/2007 26.01.2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. 
 


Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-18 12:31:06
Czas publikacji: 2011-03-18 12:31:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak