Uchwały podjęte w 2009 r 

 

  

Nr uchwałyData podjęciaTemat
XXXVIII/275/200930.12.2009w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres powyżej 3 lat dzierżawy nieruchomości gminnej .
XXXVIII/274/200930.12.2009w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72 położonej w obrębie Skórowo Nowe, gmina Potęgowo.  
XXXVIII/273/200930.12.2009w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.  
XXXVIII/272/200930.12.2009w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo.     
XXXVIII/271/200930.12.2009w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo                
XXXVIII/270/200930.12.2009w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie  
- Załącznik Nr 1                (67.4 KB)
XXXVIII/269/200930.12.2009w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Bytowskiego” jako członka      
XXXVIII/268/200930.12.2009w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
XXXVIII/267/200930.12.2009w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Potęgowo na 2010 rok.
XXXVIII/266/200930.12.2009w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Potęgowo na 2010 rok.                                             
XXXVIII/265/200930.12.2009w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 
XXXVIII/264/200930.12.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok                    
XXXVIII/263/200930.12.2009w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2010 rok   
- Załącznik Nr 1             
- Załącznik Nr 2             
- Załącznik Nr 3             
- Załącznik Nr 4             
- Załącznik Nr 5             
- Załącznik Nr 6             
- Załącznik Nr 7             
- Załącznik Nr 8             
- Załącznik Nr 9             
- Załącznik Nr 10           
- Załącznik Nr 11           
- Załącznik Nr 12           
- Załącznik Nr 13           
- Załącznik Nr 14           
- Załącznik Nr 15           
XXXVII/262/200904.11.2009w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2010 roku.           
XXXVII/261/200904.11.2009w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych i biogazowych DARŻYNO   
- Załącznik   
XXXVII/260/200904.11.2009w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.  
XXXVII/259/200904.11.2009sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku.
XXXVII/258/200904.11.2009w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.    
Załącznik 1                            
Załącznik 2                            
XXXVII/257/200904.11.2009w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2010 roku.    
XXXVII/256/200904.11.2009w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku, zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku.                         
XXXVII/255/200904.11.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok                                               
XXXVI/254/200916.10.2009w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.                    
XXXVI/253/200916.10.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok                                               
XXXVI/252/200916.10.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.                           
XXXVI/251/200916.10.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.                            
XXXV/250/200928.09.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących Zasób Gminy.  
XXXV/249/200928.09.2009w sprawie wyrażenia woli udzielenia pożyczki na rzecz Gminy Dębnica Kaszubska na prefinansowanie projektu: „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”. 
XXXV/248/200928.09.2009w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu w 2010 roku pomocy finansowej na przebudowę drogi Nr 1188G – Darżyno - Łupawa 
XXXV/247/200928.09.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok  
XXXIV/246/200931.08.2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na remont dróg powiatowych.  
XXXIV/245/200931.08.2009w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy 
XXXIV/244/200931.08.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 
XXXIV/243/200931.08.2009zmieniająca uchwałę nr XXXII/232/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia. 
XXXIV/242/200931.08.2009w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych Głuszynko i Grapice w Gminie Potęgowo 


- Załącznik 1 


- Załącznik 2 
XXXIV/241/200931.08.2009w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1   w Żochowie 


- Załącznik 
XXXIV/240/2009
31.08.2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok ( więcej...)
XXXIII/239/200902.07.2009w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres powyżej 3 lat dzierżaw nieruchomości gminnych.    
XXXIII/238/200902.07.2009zmieniająca uchwałę Nr XXXII/231/2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.    
XXXIII/237/200902.07.2009w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.      
XXXIII/236/200902.07.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.    
XXXIII/235/200902.07.2009w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2008 rok      


-Załącznik 1-2      
XXXIII/234/200902.07.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok    
XXXII/233/200929.05.2009w sprawie wyrażenia woli udzielenia pożyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prefinansowanie projektu: „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”...
XXXII/232/200929.05.2009w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia...
XXXII/231/200929.05.2009w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży
XXXII/230/200929.05.2009w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
XXXII/229/200929.05.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
XXXI/228/200930.04.2009uchylająca Uchwałę Nr V/30/99 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Potęgowie.
XXXI/227/200930.04.2009w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem czynnej ciepłowni wraz z infrastrukturą w Potęgowie.
XXXI/226/200930.04.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
XXXI/225/200930.04.2009o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej.
XXXI/224/200930.04.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
XXXI/223/200930.04.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
XXXI/222/200930.04.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego Zasób Gminy oraz w sprawie określenia zasad jego sprzedaży wraz ze zbyciem gruntu lub ułamkowej jego części.
XXXI/221/200930.04.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
XXXI/220/200930.04.2009w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. (więcej...)
XXXI/219/200930.04.2009w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. (więcej...)
XXX/218/200927.03.2009o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Grąbkowo w gminie Potęgowo. (więcej...)


- Załącznik (zobacz..)
XXX/217/200927.03.2009o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej miejscowości. (więcej...)


- Załącznik (zobacz...)
XXX/216/200927.03.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)
XXX/215/200927.03.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (więcej...)
XXX/214/200927.03.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (więcej...)
XXX/213/200927.03.2009w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych DARŻYNO (więcej...)


- Załącznik (zobacz...)
XXX/212/200927.03.2009w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo. ( więcej...)
XXIX/211/200926.02.2009uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/229/2005 w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Słupskiego obowiązku prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. ( więcej... )
XXIX/210/200926.02.2009w sprawie zaniechania przejęcia od Powiatu Słupskiego obowiązku prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej. ( więcej... )
XXIX/209/200926.02.2009o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na zachód od miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo (więcej...)
XXIX/208/200926.02.2009w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Malczkowo na lata 2009-2016. ( więcej... )
XXIX/207/200926.02.2009w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem czynnej ciepłowni wraz z infrastrukturą w Potęgowie. ( więcej... )
XXIX/206/200926.02.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok   ( więcej...)
XXVIII/205/200929.01.2009zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/186/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Potęgowo na 2009 rok (więcej...)
XXVIII/204/200929.01.2009zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (więcej...)
XXVIII/203/200929.01.2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.  ( więcej...)
XXVIII/202/200929.01.2009zmieniająca uchwałę Nr XVII/108/2007 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Potęgowo.(więcej...)
XXVIII/201/200929.01.2009w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2009 rok. więcej...)
XXVIII/200/200929.01.2009zmieniająca uchwałę Nr VII/37/2003 w sprawie przyznania diet dla sołtysów. (więcej...)
XXVIII/199/200929.01.2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)
XXVIII/198/200929.01.2009w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu (więcej...)
XXVIII/197/200929.01.2009w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji. (więcej...)
 


Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Ireneusz Jasiński
Czas wytworzenia: 2009-06-18 11:09:41
Czas publikacji: 2009-06-18 11:09:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak