Akty Prawa Miejscowego 

 

​Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta stanowiące prawo miejscowe i publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

                                                        Nr aktu prawnego

                                     Data podjęcia

                                                                                                   Temat

Nr, pozycja i data Dz.Urz.Woj.Pom./Link do treści aktu

14/1984 GRN

11.10.1984

w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo

Nr 3, poz.31 z 19.11.1984r.

Nr 30/1985 GRN

18.07.1985

w sprawie ustalenia nowych granic sołectw Darżyna i Potęgowa

Nr 6, poz.142 z 01.08.1985r.

Nr 31/1985 GRN

18.07.1987r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Nr 6, poz.143 z 01.08.1985r.

Nr 94/1983

30.05.1983

w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla domków jednorodzinnych w Łupawie zm.uchwała 95/83 GRN z dnia 01.10.1983r.

Nr 5, poz.14 z 1984r.

XVIII/81/1996

26.02.1996

w sprawie zmiany treści Statutu Gminy

Nr 26, poz.93 z 23.08.1996r.

XX/89/1996

29.04.1996r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/81/96 z 26.02.1996r. w sprawie Statutu Gminy oraz zmiany w treści aktów wykonawczych do statutu

Nr 27, poz.94 z 23.08.1996r.

XXXI/160/97

30.06.1997r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo dla obszaru obejmującego dz. Nr 78, 79, 80 i 81 w Darżynie

Nr 19, poz.115 z 28.07.1997r.

VI/39/99

15.03.1999

w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

Nr 46, poz.185 z 18.05.1999r.

XVIII/136/00

31.08.2000

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm.Potęgowo dla terenu miejsca obsługi podróżnych w Nowej Dąbrowie.

Nr 3, poz.51 z 11.01.2002r.

XXIV/161/01

02.03.2001

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok

Nr 105, poz.2111 z 28.12.2001r.

XXIV/167/01

02.03.2001

w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów Nadleśnictwa Damnica położonych w gminie Potęgowo

Nr 64, poz.730 z 06.08.2001r.

XXV/172/01

27.04.2001

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok

Nr 105,poz.2124 z 28.12.2001r.

XXVI/194/01

21.06.2001

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo

Nr 65, poz.767 z 09.08.2001r.

XXIX/220/01

30.11.2001

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2002 roku

Nr 97, poz.1709 z 10.12.2001r.

XXIX/223/01

30.11.2001

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Nr 97, poz.1710 z 10.12.2001 r.

XXV/183/01

27.04.2001

w sprawie ustanowienia herbu i flagi

Nr 104,poz.2091 z 24.12.2001r.

XXVIII/210/01

30.08.2001

w sprawie zmian w Statucie Gminy Potęgowo

Nr 104,poz.2095 z 24.12.2001r.

XXVIII/211/01

30.08.2001

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/141/97 z 19.03.1997r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy

Nr 104,poz.2096 z 24.12.2001r.

XVIII/136/00

31.08.2000

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo dla terenu miejsca obsługi podróżnych Nowej Dąbrowie

Nr 3, poz.51 z 11.01.2002r.

XXIX/224/01

30.11.2001

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Łupawie

Nr 13, poz.262 z 28.02.2002r.

XXX/234/01

21.12.2001

zmieniająca uchwałę Nr IX/69/99 Rady Gminy Potęgowo z 27.08.99r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń komunalnych, stanowiących własność gminy Potęgowo

Nr 19, poz.467 z 26.03.2002r.

XXX/232/01

21.12.2001

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przetwórstwa rybnego w Żochowie, zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo

Nr 19, poz.468 z 26.03.2002r.

XXXII/239/02

21.03.2002

w sprawie utworzenia sołectwa Karżnica

Nr 58, poz.1367 z 06.09.2002r.

XXXIII/247/02

29.04.2002

w sprawie utworzenia sołectwa Grapice

Nr 58, poz.1368 z 06.09.2002r.

XXXIII/251/2002

29.04.2002

w sprawie granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nr 35, poz.808 z 05.06.2002r.

XXXIV/254/2002

05.07.2002

w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania.

Nr 46, poz.1132 z 10.07.2002

XXXV/262/2002

29.08.2002

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych w Darżynie

Nr 34, poz.444 z 06.03.2003r.

XXXVI/270/2002

10.10.2002

o restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z  tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody do budżetu Gminy Potęgowo

Nr 105, poz.2865 z 31.12.2002

III/7/2002

12.12.2002

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2003 r.

Nr 93, poz.2421 z 12.12.2002

III/8/2002

12.12.2002

w sprawie uchwalenia stawek podatków od środków transportowych w 2003r.

Nr 93, poz.2422 z 12.12.2002

III/9/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego.

Nr 93, poz.2423 z 12.12.2002

III/10/2002

12.12.2002

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku leśnego.

Nr 93, poz.2424 z 12.12.2002

V/14/2002

30.12.2002

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.

Nr 51, poz.785 z 11.04.2003r.

VI/20/2003

21.02.2003

w sprawie statutu Gminy Potęgowo

Nr 52, poz.799 z 15.04.2003

VI/22/2003

21.02.2003

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 52, poz.800 z 15.04.2003r.

VII/31/2003

16.04.2003

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r.

Nr 95, poz.1672 z 12.08.2003r.

VII/33/2003

16.04.2003

w sprawie utworzenia sołectwa Głuszyno

Nr 95, poz.1673 z 12.08.2003r.

VIII/51/2003

13.06.2003

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.”Biblioteka Publiczna w Potęgowie”.

Nr 95, poz.1674 z 12.08.2003r.

VIII/57/2003

13.06.2003

zmieniająca  uchwałę Nr IV/7/02 z 12.12.2002r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2003 roku.

Nr 84, poz.1370 z 02.07.2003r.

IX/60/2003

16.07.2003

zmieniająca uchwałę Nr VIII/51/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna w Potęgowie”.

Nr 95, poz.1675 z 12.08.2003r.

IX/61/2003

16.07.2003

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i nadania mu statutu.

Nr 95, poz.1676 z 12.08.2003r.

XI/78/2003

25.09.2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wielofunkcyjnego ośrodka przemysłowo-usługowego w Potęgowie.

Nr 112, poz.1981 z 15.09.2004r.

XI/79/2003

25.09.2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług agroturystycznych w Darżynie.

Nr 112, poz.1982 z 15.09.2004r.

XIV/94/2003

25.11.2003

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2004 roku.

Nr 151 poz.2674 z 28.11.2003r.

XIV/95/2003

25.11.2003

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2004 roku.

Nr 151, poz.2675 z 28.11. 2003r.

XIV/96/2003

25.11.2003

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 roku.

Nr 151, poz.2676 z 28.11.2003r.

XIV/97/2003

25.11.2003

zmieniająca Uchwałę Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego.

Nr 151, poz.2677 z 28.11.2003r.

XIV/98/2003

25.11.2003

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2004 roku.

Nr 151, poz.2678 z 28.11.2003r.

XV/102/2003

19.12.2003

zmieniająca uchwałę Nr IX/61/03 z 16.07.2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i nadania mu statutu

Nr 109, poz.1929 z 08.09.2004r.

XVI/105/2003

30.12.2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Nr 108, poz.1905 z  06.09.2004r.

XX/120/2004

22.04.2004

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Nr 108, poz.1904 z 06.09.2004r.

XXIII/137/2004

02.08.2004

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 9/5, 9/6, cz.dz. nr 6/1, 9/1 i cz.10 w miejscowości Runowo obręb Węgierskie gmina Potęgowo

Nr 130, poz.2281 z 27.10.2004r.

XXVI/147/2004

29.10.2004

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Nr 7, poz.142 z 24.01.2005r.

XXVI/148/2004

29.10.2004

zm. uchwałę Nr IX/61/2003 z 16.07.2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i nadania mu statutu.

Nr 7, poz.143 z 24.01.2005r.

XXVI/150/2004

29.10.2004

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Potęgowo

Nr 7, poz.144 z 24.01.2005r.

XXVII/159/2004

30.11.2004

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2005 roku.

Nr 151, poz.2857 z 08.12.2004r.

XXVII/160/2004

30.11.2004

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2005 roku.

Nr 151, poz.2858 z 08.12.2004r.

XXVII/161/2004

30.11.2004

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku.

Nr 151, poz.2859 z 08.12.2004r.

XXVII/162/2004

30.11.2004

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2005 roku.

Nr 151, poz.2860 z 08.12.2004r.

XXVIII/166/2004

30.12.2004

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/161/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku.

Nr 8, poz. 171 z 26.01.2005r.

XXVIII/167/2004

30.12.2004

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Nr 6, poz.125 z 21.01.2005r.

XXVIII/178/2004

30.12.2004

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Nr 18, poz.374 Z 28.02.2005r.

XXXII/204/2005

21.04.2005

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Nr 120, poz. 2434 z 29.11.2005r.

LX/247/2005

29.11.2005                        

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2006 roku.

Nr 132, poz.2812 z 06.12.2005

LX/248/2005

29.11.2005

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2006 rok.

Nr 132, poz.2813 z 06.12.2005

LX/249/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego.

Nr 132, poz.2814 z 06.12.2005

LX/250/2005

29.11.2005

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku.

Nr 132, poz.2815 z 06.12.2005

LX/251/2005

29.11.2005

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2006 roku.

Nr 132, poz.2816 z 06.12.2005

LX/252/2005

29.11.2005

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Nr 132, poz.2817 z 06.12.2005

LX/256/2005

29.11.2005

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku leśnego.

Nr 132, poz.2818 z 06.12.2005

XLI/257/2005

29.12.2005

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Nr 5, poz. 74 z 12.01.2006r.

XLI/259/2005

29.12.2005

zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Nr 50, poz. 1025 z 12.05.2006r.

XLI/266/2005

29.12.2005

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2006 roku.

Nr 58, poz. 1201 z 01.06.2006r.

XLII/274/2006

03.02.2006

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POTĘGOWO-KlASSA

Nr 78, poz. 1612 z 26.07.2006r.

XLIII/276/2006

29.03.2006

zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2006 roku przyjęty uchwałą nr XLI/266/2005 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29.12.2005r.

Nr 58, poz. 1199 z 01.06.2006r.

XLIII/285/2006

29.03.2006

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/251/2002 w sprawie granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nr 45, poz. 900 z 28.04.2006r.

XLIII/293/2006

29.03.2006

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo.

Nr 58, poz. 1200 z 01.06.2006r.

XLIV/296/2006

28.04.2006

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2005 rok.

Nr 59, poz. 1210 z 05.06.2006r.

XLIV/302/2006

28.04.2006

zmieniająca uchwałę Nr XL/252/2005 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części, oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Nr 59, poz. 1211 z 05.06.2006r.

XLV/308/2006

14.06.2006

w sprawie zwolnienia z opłaty wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nr 125, poz.2587 z 06.12.2006r.

XLVIII/335/2006

28.09.2006

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Potęgowo do kategorii dróg gminnych.

Nr 37, poz. 539 z 12.02.2007r

III/8/2006

07.12.2006

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2007 roku.

Nr 8, poz. 254 z 15.01.2007r.

III/9/2006

07.12.2006

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku.

Nr 8, poz. 255 z 15.01.2007r.

III/10/2006

07.12.2006

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2007 roku.

Nr 8, poz. 256 z 15.01.2007r.

III/11/2006

07.12.2006

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku.

Nr 8, poz. 257 z 15.01.2007r.

IV/14/2006

28.12.2006

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na rok 2007.

Nr 37, poz. 540 z 12.02.2007r.

IV/18/2006

28.12.2006

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2007 roku.

Nr 68 poz. 1009 z 26.03.2007r.

IV/23/2006

28.12.2006

zmieniająca uchwałę nr III/8/2006 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2007 r.

Nr 10, poz. 329 z 17.01.2007r.

IV/24/2006

28.12.2006

zmieniająca uchwałę nr III/10/2006 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2007 r.

Nr 10, poz. 330 z 17.01.2007r.

V/29/2007

26.01.2007

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Potęgowo oraz dalszego postępowania z nimi.

Nr 93, poz. 1444 z 11.05.2007r.

V/32/2007

26.01.2007

zmieniająca uchwałę nr III/8/2006 w sprawie uchwalenia stawek  podatków i opłat lokalnych w 2007r.

Nr 37, poz. 541 z 12.02.2007r.

VI/36/2007

28.02.2007

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

Nr 97, poz. 1527 z 18.05.2007r.

VI/40/2007

28.02.2007

zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2007 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2006.

Nr 68 poz. 1010 z 26.03.2007r.

IX/57/2007

25.04.2007

w sprawie Statutu Gminy Potęgowo.

Nr 122, poz.2150 z 31.07.2007r.

X/63/2007

15.06.2007

w sprawie utworzenia sołectwa Warcimino-Osiedle.

Nr 126, poz.2264 z 07.08.2007r.

X/64/2007

15.06.2007

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Potęgowo.

Nr 126, poz.2263 z 07.08.2007r.

XV/86/2007

22.11.2007

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2008 r.

Nr 167, poz. 3473 z 17.12.2007r.

XV/87/2007

22.11.2007

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2008 roku.

Nr 167, poz. 3474 z 17.12.2007r.

XV/88/2007

22.11.2007

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2008 r. określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.

Nr 167, poz. 3475 z 17.12.2007r.

XV/89/2007

22.11.2007

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2008r.

Nr 167, poz. 3476 z 17.12.2007r.

XV/94/2007

22.11.2007

zmieniająca Uchwałę nr VI/36/2007 Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

Nr 17, poz. 412 z 03.03.2008r.

XVII/101/2007

27.12.2007

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2008 rok.

Nr 30, poz. 910 z 23.04.2008r.

XVII/103/2007

27.12.2007

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Nr 30, poz. 911 z 23.04.2008r.

XVII/107/2007

27.12.2007

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 r.

Nr 30, poz. 912 z 23.04.2008r.

XVIII/121/2008

31.01.2008

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

Nr 37, poz. 1105 z 16.05.2008r.

XIX/127/2008

29.02.2008

w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Nr 52, poz. 1468 z 16.06.2008r.

XIX/128/2008

29.02.2008

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.

Nr 52, poz. 1469 z 16.06.2008r.

XIX/130/2008

29.02.2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych Wieliszewo.

Nr 70, poz. 1936 z 11.07.2008r.

XX/134/2008

 

29.04.2008

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

Nr 79, poz. 2077 z 24.07.2008r.

XXI/149/2008

30.05.2008

zmieniająca uchwałę Nr XIX/128./2008 Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.

Nr 86, poz. 2218 z 04.08.2008r.

XXII/159/2008

01.07.2008

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo w sprawie ograniczenia poboru wody z wodociągów publicznych na terenie gminy Potęgowo.

Nr 95, poz. 2428z 25.08.2008r.

XXVI/175/2008

 

25.11.2008

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 roku.

Nr 134, poz. 3388 z 17.12.2008r.

XXVI/177/2008

25.11.2008

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2009r., zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku oraz określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.

Nr 134, poz. 3389 z 17.12.2008r.

XXVI/178/2008

25.11.2008

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 20909 r.

Nr 134, poz. 3390 z 17.12.2008r.

XXVI/179/2008

25.11.2008

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego oraz poboru łącznego zobowiązania pieniężnego.

Nr 134, poz. 3391 z 17.12.2008r.

XXVI/180/2008

25.11.2008

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2009r.

Nr 134, poz. 3392 z 17.12.2008r.

XXVI/181/2008

25.11.2008

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.

Nr 134, poz. 3393 z 17.12.2008r.

XXVII/186/2008

29.12.2008

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Nr 39, poz. 732 z 17.03.2009r.

XXVII/193/2008

29.12.2008

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 r.

Nr 38, poz. 707 z 16.03.2009r.

XXXI/219/2009

30.04.2009

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

Nr 92, poz. 1868 z 20.07.2009r.

XXXII/231/2009

29.05.2009

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

Nr 113, poz. 2226 z 26.08.2009r.

XXXII/232/2009

29.05.2009

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Nr 113, poz. 2225 z 26.08.2009r.

XXXIII/238/2009

02.07.2009

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/231/2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

Nr 122, poz. 2386 z 15.09.2009r.

XXXIV/241/2009

31.08.2009

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w Żochowie.

Nr 152, poz. 2840 z 16.11.2009r.

XXXIV/242/2009

31.08.2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych Głuszynko i Grapice w Gminie Potęgowo.

Nr 165, poz. 3181 z 07.12.2009r.

XXXIV/243/2009

31.08.2009

zmieniająca uchwałę nr XXXII/232/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

Nr 141, poz. 2635 z 15.10.2009r.

XXXVII/256/2009

04.11.2009

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku, zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku.

Nr 164, poz. 3126 z 04.12.2009r.

XXXVII/257/2009

04.11.2009

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2010 roku.

Nr 164, poz. 3127 z 04.12.2009r.

XXXVII/258/2009

04.11.2009

w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.

Nr 164, poz. 3128 z 04.12.2009r.

XXXVII/259/2009

04.11.2009

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku.

Nr  164, poz. 3129 z 04.12.2009r.

XXXVII/260/2009

04.11.2009

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.

Nr 1, poz.10 z 04.01.2010r.

XXXVII/261/2009

04.11.2009

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektorowi wiatrowych i biogazowych DARŻYNO.

Nr 161, poz. 3030 z 30.11.2009r.

XXXVII/262/2009

04.11.2009

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2010 roku.

Nr 164, poz. 3130 z 04.12.2009r.

XXXVIII/270/2009

30.12.2009

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Nr 38, poz. 639 z 19.03.2010r.

XXXIX/281/2010

29.01.2010

w sprawie przyjęcia Regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo.

Nr 44, poz. 763 z 29.03.2010r.

XXXVIII/263/200930.12.2009w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2010 rok.Nr 59, poz. 1025 z 23.04.2010r.
XXXVIII/270/200930.12.2009w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Nr 38, poz. 639 z 19.03.2010r.

XXXIX/281/20102010-01-29w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo.Nr 44, poz. 763 z 29.03.2010r.
XLIII/310/20102010-08-27w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Potęgowo oraz jej jednostek organizacyjnych.Nr 129, poz. 2464 z 22.10.2010r.
XLVI/330/20102010-11-12w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Potęgowo obejmujących wieś Grąbkowo oraz tereny położone na wschód tej miejscowościNr 6, poz. 158 z 17.01.2011
XLVI/331/20102010-11-12w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Grąbkowo w gminie PotęgowoNr 8, poz 219 z 21.01.2011
III/8/201029.12.2010w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2011 rok.Nr 40, poz. 925 z 14.04.2011r.
IV/23/201128.01.2011w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.Nr 48, poz. 1109 z 29.04.2011r.
VI/36/201125.02.2011w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Potęgowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.Nr 48, poz. 1110 z 29.04.2011r.
VI/37/201125.02.2011zmieniająca uchwałę nr IV/23/2011 Rady Gminy Potęgowo w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.Nr 48, poz. 1111 z 29.04.2011r
VI/38/201125.02.2011zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potęgowo na 2011 rok

Nr 118, poz. 2394

z dn. 20.09.2011

VII/42/20112011-03-30w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Potęgowo w gminie Potęgowo obejmującego tereny położone na północ od linii kolejowej

 Nr 81, poz 1723

z dn. 07.07.2011

VII/43/20112011-03-30zmieniająca Uchwałę Nr IX/61/2003 Rady Gminy Potęgowo w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i nadania mu statutu.

Nr 60, poz 1355 

z dn. 23.05.2011

VII/47/20112011.03.30w sprawie wprowadzenia „Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy Potęgowo.

Nr 60, poz 1356

z dn. 23.05.2011

VIII/50/201127-04-2011w sprawie utworzenia sołectwa Grąbkowo Kolonia.Nr 74, poz. 1577, z dn 17.06.2011 r
VIII/51/201127-04-2011w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Potęgowo.

Nr 79, poz. 1672, z dn 01.07.2011 r

VIII/53/201127-04-2011w sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potęgowo”.Nr 74, poz. 1578, z dn 17.06.2011 r
IX/58/201131-05-2011w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczyc h i opiekuńczych, niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.Nr 90, poz. 1861         z 26.07.2011
IX/59/201131-05-2011zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XXXII/232/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.Nr 90, poz. 1862         z 26.07.2011
IX/60/201131-05-2011w sprawie Statutu Gminy Potęgowo.Nr 90, poz. 1863        z 26.07.2011
X/66/201130-06-2011w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo w sprawie ograniczenia poboru wody z wodociągów publicznych na terenie gminy Potęgowo.

Nr 108, poz. 2223

z 02.09.2011

X/71/201130-06-2011w sprawie zaliczenia drogi Rzechcino – Nieckowo- Skórowo -Węgierskie do kategorii drogi gminnej.

Nr 108, poz. 2222

z 02.09.2011
XII/79/201126.08.2011w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Potęgowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

Nr 120, poz. 2435

z dn. 26.09.2011

XIII/89/201122.09.2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2011 rok.20.01.2012r. poz. 255
XIV/91/201120.10.2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2011 rok.09.01.2012r. poz. 34
XIV/94/201120.10.2011w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Potęgowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.Nr 158, poz. 3297 z dn. 29.11.2011r.
XV/98/201110.11.2011w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku, zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku.

Nr 168, poz. 3732 z dn. 15.12.2011r.
XV/99/201110.11.2011w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2012 roku.Nr 168, poz. 3733 z dn. 15.12.2011r.
XV/100/201110.11.2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.Nr 168, poz. 3734 z dn. 15.12.2011r.
XV/101/201110.11.2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2011 rok.20.01.2012r., poz. 248
XVI/103/201115.12.2011zmieniajaca uchwałę Nr XV/98/2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku, zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku.10.01.2012, poz. 61
XVI/104/201115.12.2011w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości.10.01.2012, poz. 62
XVI/105/201115.12.2011w sprawie określenia wzorów formularzy podatku leśnego.10.01.2012, poz. 41
XVI/106/201115.12.2011w sprawie określenia wzorów formularzy podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.09.01.2012, poz. 37
XVI/108/201115.12.2011w sprawie utworzenia sołectwa Rębowo.10.01.2012, poz. 39
XVI/109/201115.12.2011zmieniająca uchwałę Nr VIII/51/2011 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminty Potęgowo.10.01.2012, poz. 40
XVI/110/201115.12.2011w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2011 rok.16.01.2012, poz. 161
XVII/117/201128.12.2011w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.08.02.2012, poz. 533
XVII/118/201128.12.2011zmieniająca statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie nadany uchwałą Nr VIII/51/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. "Biblioteka Publiczna w Potęgowie".

08.02.2012, poz. 545
XVII/119/201128.12.2011w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi gościnnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.08.02.2012, poz. 546
XVIII/121/201227.01.2012w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.08.02.2012, poz. 560
XVIII/126/201227.01.2012w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok.08.02.2012, poz. 561

 

 


Liczba odwiedzin : 1414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Domagała
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Domagała
Czas wytworzenia: 2010-04-28 11:44:49
Czas publikacji: 2010-04-28 11:44:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak