Urzędu Gminy Potęgowo - pracownicy urzędu 

 

 

Urząd Gminy Potęgowo znajduje się przy ul Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy opisuje Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Potęgowo.

W Urzędzie Gminy mieści się Urząd Stanu Cywilnego w Potęgowie.

Kierownikiem USC jest Alicja Walkusz.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godz. poniedziałek 830 -1630

                                                                                                                  wtorek - piątek 730-1530.

Pracownicy Urzędu

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Załatwia sprawy

tel/e-mail

Nr pokoju

1

Dawid Litwin

wójt gminy

kierownik urzędu

598115072 w. 13  wojt@potegowo.pl

15

2

Ireneusz Jasiński

sekretarz gminy

organizacja pracy urzędu, informatyzacja

598454982 sekretarz@potegowo.pl

12

3

Alicja Walkusz

kierownik USC

śluby, akty stanu cywilnego, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, kontrola zarządcza

                598454984                  usc-potegowo@potegowo.pl

20

 Referat Finansowy

4

Małgorzata Dąbrowska

skarbnik gminy

kierowanie referatem finansowym, nadzorowanie, kontrola realizacji budżetu, opracowywanie projektu budżetu, kontrasygnowanie zobowiązań finansowych

598454983 skarbnik@potegowo.pl

1

5

Marzena Wojnowska

inspektor ds. księgowości budżetowej

rachunkowość budżetowa, obsługa kredytów i pożyczek,dekretowanie dowodów finansowych, nadzór nad wykonaniem budżetu gminy, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zastępowanie skarbnika

 

598454995
st@potegowo.pl

 

4

6

Agnieszka Kosior

inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

wymiar podatków i opłat, ulgi, umorzenia i odroczenia podatków, wydawanie zaświadczeń

598454994    wymiar@potegowo.pl

7

7

Jolanta Straszak

inspektor ds. księgowości podatkowej

egzekucja należności pieniężnych, rachunkowość podatków i opłat

598454994
konta@potegowo.pl

7

 8

......

.......ds. księgowości budżetowej i środków trwałych

rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, dekretowanie dokumentów księgowych,

598454993 ksiegowosc@potegowo.pl

3

9 Dominika Pietrasik inspektor ds. podatku VAT i obsługi kasy przyjmowanie wpłat gotówkowych, wymiar podatku od środków transportowych i jego egzekucja, wystawianie faktur VAT , prowadzenie podatku VAT, wystawianie not księgowych 598454996      kasa@potegowo.pl      8
10 Aleksandra Zabiegła mł.referent ds. księgowości budżetowej  i finansów gminnych jednostek organizacyjnych  nadzór pod względem finansowo-księgowym w jednostkach podległych Radzie oraz stowarzyszeniach w ramach udzielonej dotacji, księgowanie dowodów księgowych, sprawdzanie raportów kasowych 598454995
fkb@potegowo.pl
     4
11 Magdalena Główczewska inspektor ds.         egzekucji, ksiegowości budżetowej i płac postępowanie egzekucyjne, stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych dla administracyjnego postępowania upomnienia i tytuły wykonawcze w zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac dla pracowników Urzędu 598416944
epoo@potegowo.pl
     2

 Referat Infrastruktury i Inwestycji

12

Andrzej Kaczmarczyk

Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji

kierowanie referatem, transport publiczny, opłaty adiacenckie, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości

  598416948             kri@potegowo.pl            

26

13

Katarzyna Kozioł inspektor ds. zamówień publicznych i ekologii zamówienia publiczne, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, projekty decyzji środowiskowych

598454999
zp@potegowo.pl

25
14

Danuta Huras

inspektor ds. budownictwa i inwestycji

planowanie i realizacja inwestycji gminnych, oświetlenie dróg i ulic, przyjmowanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji nadzoru budowlanego

598454985 budownictwo@potegowo.pl

22

15

Elżbieta Konopa

inspektor ds. gospodarki komunalnej i obrotu nieruchomościami

sprzedaż nieruchomości, gospodarka mieszkaniami komunalnymi, zarządzanie drogami gminnymi

598454986 nieruchomosci@potegowo.pl

23

16

Kamila Ramult

inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

ochrona środowiska, wycinka drzew, pomniki przyrody, zapobieganie bezdomności zwierząt, rejestracja psów rasowych, prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu podatku akcyzowego

598454987 rolnictwo@potegowo.pl

27

17

Ewa Ososińska

inspektor ds. utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami

przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, gospodarka niskoemisyjna

598416943
cpo@potegowo.pl

29

 Zespół do spraw Funduszy Zewnętrznych

18

Anna Boniecka

inspektor ds. funduszy zewnętrznych i organizacji pozarządowych pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej, współpraca z organizacjami pozarządowymi    598454997        ue@potegowo.pl 30
19 Anita Wesołowska inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych pozyskiwanie środków zewnętrznych, współudział w opracowywaniu dokumentów strategicznych gminy w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych 598454997 projekty@potegowo.pl 30
20 Natalia Zielonka podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych pozyskiwanie środków zewnętrznych, współudział w opracowywaniu dokumentów strategicznych gminy w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych

598454997

pfz1@potegowo.pl

30

 Samodzielne stanowiska

21

Ewa Bednarska

 inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie opinii i zaświadczeń, o funkcji nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa nieruchomości 598416941
gp@potegowo.pl
28
22 Rafał Trawiński inspektor ds. obsługi informatycznej administrowanie sieciami i bazami danych w Urzędzie, współdziałanie przy wdrożeniu pełnego elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz jej właściwą archiwacją, aktualizacja i uruchamianie nowych usług na ePUAP, nadzór nad wdrażaniem nowych programów komputerowych, wykonywanie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w SRP 598416945
admin@potegowo.pl
24
23

 Włodzimierz

Korzeniewski

pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego ochrona dokumentów zawierających informację niejawną, prowadzenie postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń dostępu do informacji niejawnych, szkolenie osób, które uzyskały certyfikat dostępu do informacji niejawnych, planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja kwalifikacji wojskowych, prowadzenie merytorycznych spraw jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 598416942
oc@potegowo.pl
19
24 Magdalena Machnikowska podinspektor ds. obsługi sekretariatu   sprawy kancelaryjno – techniczne, organizowanie wykonywania sądowej kary ograniczenia wolności, obsługa komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi 598454990 sekretariat@potegowo.pl 15
25 Aleksandra Domagała inspektor ds. obsługi organów gminy protokołowanie sesji i posiedzeń komisji, udostępnianie dokumentów rady i komisji, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji, obsługa kancelaryjno - techniczna samorządów wiejskich                598454989                       obs-rady@potegowo.pl 17
26 Anna Moczulska inspektor ds. działalności gospodarczej, bezrobocia i bhp ewidencja podmiotów gospodarczych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do formularzy wymaganych ustawą o KRS oraz wglądu do EKD, PKD i PKWiU, zadania obsługi Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych   598454992 ewid-gosp@potegowo.pl 18

27

Martyna Kozak

inspektor ds. organizacji i kadr
zastępca kierownika USC

wydawanie dowodów osobistych, sprawy kadrowe pracowników urzędu, sprawy organizacyjne Urzędu, zastępowanie kierownika USC w razie jego nieobecności

598454988
kadry@potegowo.pl

13

28

Anna Basarab

inspektor ds.oświaty

organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,  nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki

598454998 edukacja@potegowo.pl    

6

29

...........

.......... ds.promocji, turystyki i sportu

zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, prowadzenie obsługi prasowej wójta, imprezy sportowe i rekreacyjne, kampanie medialne, prowadzenie spraw dot. Honorowego patronatu Wójta

598454998
pts@potegowo.pl

6

 


Liczba odwiedzin : 28642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Kozak Martyna
Czas wytworzenia: 2016-01-12 12:58:46
Czas publikacji: 2018-05-02 07:38:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak