Zarządzenia Wójta 

 

 2009 

nr .
zarządzenia
Data
wydania
Temat
113/200931.12.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
112/200931.12.2009w sprawie określenia stopy waloryzacji na rok 2010 czynszów dzierżawnych za grunty wydzierżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy...
111/200922.12.2009w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2010 rok
110/200922.12.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
109/200917.12.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
108/200917.12.2009w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds planowania i zagospodarowania przestrzennego
107/200915.12.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
106/200908.12.2009w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
105/200908.12.2009w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych
104/200901.12.2009w sprawie upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
103/200927.11.2009w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego
102/200927.11.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
101/200925.11.2009zmieniające zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 07.01.2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2008-2012
100/200925.11.2009w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Potęgowo
99/200923.11.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych oraz innych produktów do autobusów, samochodów i sprzętu 
98/200923.11.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potęgowo
97/200910.11.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
96/200905.11.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
95/200902.11.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5150.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Potęgowo
94/200929.10.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
93/200914.10.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację drogi dojazdowej do cmentarza w Potęgowie wraz z budową oświetlenia
92/200912.10.2009w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia ruchomego od sołectwa Chlewnica
91/200930.09.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
załącznik nr 1
załącznik nr 2
90/200929.09.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
89/200928.09.2009zmieniające zarządzenie nr 8/08 w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Potęgowo
załącznik 
88/200924.09.2009w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


- załącznik
87/200922.12.2009w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się do przydziału lokalu mieszkalnego
86/300922.09.2009w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Potęgowo na 2010 rok


- załącznik 1


- załącznik 2


- załącznik 3


- załącznik 4


- załącznik 5


- załącznik 6


- załącznik 7


- załącznik 8


- załącznik 9


- załącznik 10


- załącznik 11


- załącznik 12


- załącznik 13


- załącznik 14


- załącznik 15


- załącznik 16


- załącznik 17 


- załącznik 18 
85/2009
w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB. w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej
84/200918.09.2009w sprawie powołania KomisjiRekrutacyjnej doprzeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
83/200983/2009w sprawie ustalenia zasad korzystania ze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia oraz środków czystości przez pracowników Urzędu Gminy Potęgowo


zal 1 


zal 2 
82/200910.09.2009w sprawie powierzenia Zakładowi Usłuyg Publicznych ZB. w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej
81/200910.09.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 


zal 1. 


zal 2. 


zal 3. 


zal 4. 
80/200904.09.2009uchylające Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie ustalenia zasad korzystania z transportu gminnego przez gminne placówki oświatowe na cele inne niż dowożenie uczniów do szkół
79/200931.08.2009w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB. w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej
78/200928.08.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 


- załącznik 1


- załącznik 2


- załącznik 3 


- załącznik 4  
77/200927.08.2009w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgowo za pierwsze półrocze 2009 roku
76/200918.08.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radosław Gmina Potęgowo 
75/200907.08.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji do odbiorów końcowych robót związanych z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Potęgowo
74/200907.08.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 


załacznik 1 


załącznik 2 
73/200931.07.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łupawie w roku szkolnym 2009/2010 (więcej...)
72/200931.07.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Potęgowo więcej... )
71/200928.07.2009nieograniczonego na sprzedaż działek nr 183, 184 o łącznej powierzchni 0,5918 ha położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Dąbrowa. (więcej...)
70/2009
27.07.2009w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. (więcej...)


załącznik (więcej... )
69/2009
27.07.2009w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. (więcej...)


załącznik (więcej... )
68/2009
27.07.2009w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. (więcej...)


załącznik (więcej... )
67/2009
20.07.2009w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnych. (więcej...)
66/2009
10.07.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


Załączniki (więcej... )
65/2009
02.07.2009w sprawie określenia zasad przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na dzierżawę działek nr 318/4, 318/5, 318/9 i cz. 318/10 położonych w obrębie geodezyjnym Malczkówko (więcej...)
64/2009
01.07.2009w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Potęgowo" ... (więcej...)


Regulamin (więcej... )


Załączniki 1-8 (więcej... )
63/2009
01.07.2009zmieniające zarządzenie 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Potęgowie do wydania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych (więcej...)
62/200901.07.2009zmieniające zarządzenie 81/2008 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Potęgowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydania w tych sprawach decyzji (więcej...)
61/200901.07.2009zmieniające zarządzenie 115/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy (więcej...)
60/200901.07.2009zmieniające rozporządzenie 114/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Potęgowie do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych (więcej...)
59/200901.07.2009w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych. (więcej...)


załącznik (więcej... )
58/200930.06.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik (więcej... )
57/200929.06.2009w sprawie określenia zasad udostępniania gminnych środków transportowych osobom i podmiotom zewnętrznym (więcej...)


załącznik (więcej... )
56/200929.06.2009w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych do systemu SHRIMP (więcej...)


załącznik (więcej... )
55/200929.06.2009uchylające zarządzenie nr 156/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2009 r. dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo (więcej...)
54/200917.06.2009w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Potęgowo (więcej...)


załącznik (więcej... )
53/200917.06.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )
52/200917.06.2009w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostawy ciepła i taryf na dostawę ciepła z Ciepłowni Komunalnej    w Potęgowie (więcej...)
51/200915.06.2009w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości gminnych (więcej...)
50/200912.06.2009w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Potęgowo (więcej...)


załącznik (więcej... )
49/200912.06.2009w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowców jednostek i zakładów budżetowych Gminy Potęgowo ... (więcej...)
48/200904.06.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej... )
47/200903.06.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości dostawy poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego... (więcej...)
46/200903.06.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego... (więcej...)
45/200902.06.2009w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego z zakresu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2009 rok, w ramach wspierania realizacji zadań publicznych. (więcej...)
44/200901.06.2009w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym (więcej...)


załączniki (więcej... )
43/200901.06.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150..000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (więcej...)
42/200925.05.2009w sprawie powołania komisji do oceny prac w konkursie pn. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". (więcej...)
41/200925.05.2009w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ciepłowni położonej na działce nr 270/37 o pow. 0,6021 ha w obrębie geodezyjnym Potęgowo. (więcej...)
40/200922.05.2009w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2009 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. (więcej...)
39/200921.05.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej... )
38/200919.05.2009w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Potęgowo. (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej... )


załącznik 5 (więcej... )


załącznik 6 (więcej... )


załącznik 7 (więcej... )
37/200919.05.2009w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla sołectw Gminy Potęgowo w budżecie Gminy na 2009 rok . (więcej...)


załącznik (więcej... )
36/200913.05.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150..000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (więcej...)
35/200913.05.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok . (więcej...)


załącznik (więcej... )
34/200911.05.2009w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Potęgowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. (więcej...)


- załącznik (więcej... )
33/200911.05.2009w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych związanych z rejestracją działalności gospodarczej (więcej...)
32/200907.05.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )
31/200904.05.2009w sprawie udzielania dyrektorowi Przedszkola w Potęgowie pełnomocnictwa do czynności cywilno-prawnych. (więcej...)
30/200930.04.2009w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizację wypoczynku letniego z zakresu realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2009 rok w ramach wspierania realizacji zadań publicznych. (więcej...)
29/200927..04.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150..000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (więcej...)
28/200921.04.2009w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania powierzonego do wykonania Zakładowi Usług Publicznych ZB. (więcej...)
27/200921.04.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok . (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej... )
26/200915.04.2009w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. (więcej...)
25/200930.03.2009w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości gminnych. (więcej...)
24/200930.03.2009w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy medycznej i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w części dotyczącej ewakuacji pracowników (więcej...)
23/200924.03.2009w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. (więcej...)
22/200922.03.2009w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Potęgowo (więcej...)
21/200918.03.2009w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Potęgowo na 2009 r. (więcej...)


załącznik (więcej... )
20/200917.03.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )
19/200917.03.2009w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Potęgowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Potęgowo (więcej...)
18/200917.03.2009w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok (więcej...)
- WSTĘP        
- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potęgowo w 2008 roku według klasyfikacji budżetowej  
- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2008 roku według klasyfikacji budżetowej 
- Wykonanie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie Potęgowo w 2008 roku  
Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie Potęgowo w 2008 roku  
- Wykonanie wydatków majątkowych w 2008 roku  
- Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       
- Opis dochodów budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2008 roku 
- Opis wydatków budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2008 roku  
- Opis wydatków majątkowych Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2008 roku
17/200909.03.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )
16/200909.03.2009sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150..000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. (więcej...)
15/200923.02.2009w sprawie udzielenia upoważnienia sekretarzowi gminy do prowadzenia określonych spraw. (więcej...)
14/200920.02.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej... )
13/200910.02.2009w sprawie przekazania sprzętu komputerowego. (więcej...)
12/200910.02.2009w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. (więcej...)
11/200902.02.2009w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. (więcej...)
10/200930.01.2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok . (więcej...)


załącznik 1 (więcej... )


załącznik 2 (więcej... )
9/200921.01.2009w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości gminnych. (więcej...)
8/200921.01.2009w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących dochodów mieszkaniowych. (więcej...)


załącznik (więcej... )
7/200913.01.2009w sprawie ustalenia zasad korzystania z transportu gminnego przez gminne placówki oświatowe na cele inne niż dowożenie uczniów do szkół. (więcej...)


załącznik (więcej... )
6/200913.01.2009w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnych. (więcej...)
5/200913.01.2009w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Potęgowie.. (więcej...)
4/200912.01.2009w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań Publicznych Gminy Potęgowo. (więcej...)
3/200912.01.2009w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w roku 2009 ( więcej...)
2/200906.01.2009w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (więcej... )
1/200906.01.2009w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2009 rok (więcej... )


załącznik 1 (więcej...  )
 
 
załącznik 2 (więcej... )


załącznik 3 (więcej... )


załącznik 4 (więcej...)         
 


Liczba odwiedzin : 1223
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2009-06-24 13:25:14
Czas publikacji: 2009-06-24 13:25:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak