Zarządzenia Wójta z 2008 roku 

 

  

Nr
zarządzenia
Data
wydania
Temat
161/2008 31.12.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 
160/2008 31.12.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok


załącznik
159/2008 29.12.2008 w sprawie określenia stopy waloryzacji w roku 2009 czynszów dzierżawnych za grunty wydżerżawione na cele nierolnicze na podstawie zawartych umów dzierżawy. 
158/2008 24.12.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 
157/2008 17.12.2008 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2009 r. 
156/2008 17.12.2008 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczeniowego czasu pracy w 2009 r. dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo 
155/2008 17.12.2008 zmieniające zarządzenie nr 124/2008 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez autobusy szkolne i samochody osobowe 
154/2008 17.12.2008 zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Gminy Potęgowo ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Potęgowo Nr 13/03 
153/2008 17.12.2008 w sprawie ustalenia regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych transportem gminnym


- Regulamin 
152/2008 16.12.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok  


załącznik 1 


załącznik 2 
151/2008 15.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 133.2008 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 21.11.2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
150/2008 15.12.2008 w sprawie przprowadzenia rocznej inwentaryzacji. 
149/2008 15.12.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy. 


załącznik 
148/2008 08.12.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 115/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 
147/2008 08.12.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 82/2008 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji  
146/2008 08.12.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych 
145/2008 08.12.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 96/2008 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz udzielenia pełnomocnictwa  
144/2008 08.12.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 113/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych 
143/2008 03.12.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 
142/2008 02.12.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 


załącznik 2 
141/2008 02.12.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
140/2008 01.12.2008 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 
139/2008 28.11.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
138/2008 27.11.2008 dotyczy zmiany zarządzenia nr 114/2008 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.  
137/2008 26.11.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
136/2008 26.11.2008 sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
135/2008 24.11.2008 w sprzwie upoważnienia Dyrektora Zakładu Usług Publicznych ZB. w Potęgowie do zakupu własnych środków środków trwałych zgodnie z procedurą zamówień publicznych 
134/2008 24.11.2008 zmieniające zarządzenie 7/2008 z dnia 07.01.2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potegowo na lata 2008-2012 r. 
133/2008 .21.11.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
132/2008 20.11.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Potęgowo do Partnerstwa Dorzecze Słupi 
131/2008 17.11.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
130/2008 17.11.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia norm zużycia paliwa przez autobus marki Mercedes nr rej GSL 53SF 
129/2008 07.11.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
128/2008 05.11.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości gminnych 
127/2008 05.11.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
126/2008 05.11.2008 w sprawie powołania Komisji o przeprowadzenia oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego. 
125/2008 04.11.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
124/2008 13.10.2008 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez autobusy szkolne i samochody osobowe. 
123/2008 29.10.2008 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego o obowiązku nauki w przypadku zapewnienis dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
122/2008 29.10.2008 zmieniajace Zarządzenie 111/2007 w sprawie wprowadzenia okresu rozliczniowego czasu pracy dla kierowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy. 
121/2008 29.10.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 


załącznik 1 


załącznik 2 
120/2008 22.10.2008 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Gminy Potęgowo 
119/2008 20.10.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 
118/2008 15.10.2008 zmieniające zarządzenie Nr 8/08 w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych seksplatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Potęgowo 


załącznik 
117/2008 15.10.2008 w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód osobowy GSL 28RW 
116/2008 10.10.2008 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego 
115/2008 10.10.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 
114/2008 09.10.2008 sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
113/2008 09.10.2008 w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2008 Wójta Gminy Potęgowo w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
112/2008 01.10.2008 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 
111/2008 30.09.2008 w sprawie powołania komisji do przyjęcia majątku ruchomego jako środka trwałego 
110/2008 30.09.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego owartości poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potęgowo 
109/2008 30.09.2008 w sprawie sprzedaży autobusu marki Autosan H 9-21 w drodze rokowań raz powałania komisji przetargowej do rokowań 
108/2008 30.09.2008 W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w ramach działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. 
107/2008 29.09.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 


załącznik 
106/2008 .09.2008 więcej...
105/2008 23.09.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
104/2008 22.09.2008 w sprawie wprowadzania "Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo" oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo 


załącznik nr 1 


załącznik nr 2 
103/2008 22.09.2008 w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projejtu budżetu Gminy Potęgowo na 2009 rok 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 


załącznik 5 


załącznik 6 


załącznik 7 


załącznik 8 


załącznik 9 


załącznik 10 


załącznik 11 


załącznik 12 
102/2008 18.09.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 
101/2008 10.09.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.  


załącznik 1 


załącznik 2 
100/2008 01.09.2008
99/2008 02.09.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości dostawy poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę używanego autobusu międzymiastowego.
98/2008 02.09.2008 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Fundacji Partnerstow Dorzecze Słupi  
97/2008 01.09.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
96/2008 01.09.2008 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz udzielenia pełnomocnictwa  
95/2008 01.09.2008 w sprawie ustalenia zużycia norm paliwa przez gminne autobusy szkolne i samochody osobowe  
94/2008 26.08.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
93/2008 25.08.2008 w sprawie przeznaczenia ruchomego majątku Gminy do sprzedaży oraz powołania Komisji Przetargowej 
92/2008 25.08.2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgoewo za pierwsze półrocze 2008 r.
91/2008 21.08.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
90/2008 21.08.2008 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątkowych do dalszego użytkowania
89/2008 19.08.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych.
88/2008 18.08.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia norm zużycia paliwa przez samochód osobowy Fiat Doblo GSL 28 RW 
87/2008 18.08.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Potęgowie w roku szkolnym 2008/2009 
86/2008 12.08.2008 zmieniające zarządzenie nr 99/2006 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 31.10.2006 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Potęgowo. 
85/2008 12.08.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
84/2008 06.08.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
83/2008 05.08.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zbiorkę i transport stałych odpadów komunalnych zmieszzanych i segrtgowanych z terenu Gminy Potęgowo 
82/2008 31.07.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji  
81/2008 30.07.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji 
80/2008 25.07.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB. w Potęgowie inwestycji gminnej.
79/2008 23.07.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół roku szkolnym 2008/2009 
78/2008 23.07.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie zanajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy. 
77/2008 22.07.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik nr 1 


załącznik nr 2 
76/2008 21.07.2008 w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Potęgowo 


załącznik 
75/2008 17.07.2008 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczen woli w inieniu Gminy Poęgowo na czas realizacji projektu pn "Mój wybór - aktywność"  
74/2008 14.07.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy  


załącznik 
73/2008 02.07.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości gminnych.  
72/2008 30.06.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
71/2008 30.06.2008 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia w budynku nr 18 w Łupawie na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4.  
70/2008 24.06.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na 2008 rok
69/2008 19.06.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
68/2008 16.06.2008 w sprawie zajęcia gminnej nieruchomości gruntowej na cele promocyjne  


- załącznik 
67/2008 16.06.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Potęgowo Grupy Roboczej ds Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo 
66/2008 16.06.2008 sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji zadań inwestycji gminnej
65/2008 11.06.2008 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds Budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie w ramach zadań związanych z aplikowaniem o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
64/2008 09.06.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji zadań inwestycji gminnej 
63/2008 09.06.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji zadań inwestycji gminnej 
62/2008 09.06.2008 zmieniajace zarządzenie Nr 99/2006 e sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
61/2008 05.06.2008 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2008. 


- załącznik 
60/2008 04.06.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu plastycznego "Gmina Potęgowo w przyszłości". 
59/2008 04.06.2008 w sprawie organiczenia poboru wody z wodociągów publicznych na terenie gminy Potęgowo. 
58/2008 02.06.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB e Potęgowie realizacji inwestycji gminnych.
57/2008 28.05.2008 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budzetu gminy w poprzednim roku budżetowym 


załącznik 1 


załącznik 2 
56/2008 26.05.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 
55/2008 21.05.2008 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych dla sołectw Gminy Potęgowo w budżecie na rok 2008 r. 


załącznik 1 
54/2008 21.05.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 1 


załącznik 2 


załącznik 3 


załącznik 4 
53/2008 12.05.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości gminnych.
52/2008 12.05.2008 w sprawie przekazania telefonu komórkowego 
51/2008 12.05.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.


załącznik 1 


załącznik 2 
50/2008 09.05.2008 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków powałania dyrektora Zakładu Usług Publicznych ZB. w Potęgowie oraz udzielenie pełnomocnictwa.
49/2008 06.05.2008 w sprawie powołania komisji do przejęcia i przkazania mienia i dokumentacji Zakładu Usług Publicznych ZB. w Potęgowie 
48/2008 30.04.2008 Zmieniając zarządzenie nr 16/2008 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez autobusy szkolne i samochód osobowy marki Renault Kangoo 
47/2008 28.04.2008 zmieniające zarządzenie nr 17/2008 w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Potęgowo na 2008r. 


załącznik 
46/2008 23.04.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód osobowy Dacia Logan GSL 90 NK 
45/2008 21.04.2008 zmieniające zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Potęgowie 
44/2008 17.04.2008 w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Potęgowo. 
43/2008 09.04.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości robót budowlanych poniżej 5.150.000euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji sanitarnej w Potęgowie, ul. Racławicka „Na Skarpie” 
42/2008 08.04.2008 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Aglomeracji Potęgowo w ramach działań związanych z aplikowaniem o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013 
41/2008 07.04.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód specjalistyczny Ochotniczej Straży Pożarnej – Ford Transit GSL 26 NT 
40/2008 02.04.2008 zmieniające zarządzenie nr 30/2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej. 
39/2008 02.04.2008 w sprawie uzupełnienia rzeczowego wykazu akt obowizującego w Urzędzie Potęgowo  
38/2008 31.03.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do realizacji zadań wynikających z członkostwa Gminy Potęgowo w Banku Żywności w Słupsku  
37/2008 31.03.2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej 
36/2008 31.03.2008 w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego o wartości usługi poniżej 206 tys. euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Potęgowie, Darżynie, Głuszynie, Głuszynku, Grapicach w ramach aglomeracji Potęgowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
35/2008 25.03.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
34/2008 19.03.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko kierowcy  
33/2008 19.03.2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Potęgowie 
32/2008 18.03.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 
31/2008 18.03.2008 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok  


- WSTĘP 


-Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potęgowo w 2007 roku według klasyfikacji budżetowej 


- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2007 roku według klasyfikacji budżetowej 


- Wykonanie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie Potęgowo w 2007 roku 


- Wykonanie planu wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie Potęgowo w 2007 roku 


- Wykonanie wydatków majątkowych w 2007 roku 


- Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


- Opis dochodów budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2007 roku _ 


- Opis wydatków budżetu Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2007 roku  


- Opis wydatków majątkowych Gminy Potęgowo zrealizowanych w 2007 roku 
30/2008 14.03.2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych ZB w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej.  
29/2008 13.03.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 27/08 z dnia 11 marca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Potęgowie 


załącznik 
28/2008 12.03.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 24/2008 w sprawie powołania komisji do przyjęcia majątku ruchomego jako środka trwałego  
27/2008 11.03.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Potęgowie 
26/2008 07.03.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.  


załącznik nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
25/2008 03.03.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gminnych. 
24/2008 27.02.2008 w sprawie powołania komisji do przyjęcia majątku ruchomego jako środka trwałego 
23/2008 27.02.2008 dotyczy powierzenia Pani Agnieszce Wychadańczuk pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola w Potęgowie od dnia 01 marca 2008r. do dnia 31 marca 2008r.  
22/2008 27.02.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.


załącznik 
21/2008 18.02.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.


załącznik Ne 1 


załącznik Nr 2 
20/2008 15.02.2008 zmieniające zarządzenie nr 11/2008 z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Potęgowo w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na rok 2008 
19/2008 11.02..2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości gminnych.  
18/2008 11.02.2008 w sprawie przygotowywania projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta oraz określenia sposobu ich wykonywania. 
17/2008 06.02.2008 w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Potęgowo na 2008r. 
16/2008 04.02.2008 zmieniające zarządzenie nr 108/2007 w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa przez autobusy szkolne i samochód osobowy marki Renault Kangoo  
15/2008 01.02.2008 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód osobowy Dacia Logan GSL 90NK  
14/2008 01.02.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
13/2008 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. 


załącznik 
12/2008 17.01.2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości gminnych.  
11/2008 14.01.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Potęgowo w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na rok 2008. 
10/2008 14.01.2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w roku 2008 
9/2008 09.01.2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2008 rok 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
8/2008 07.01.2008 w sprawie norm zużycia paliw płynnych sprzętu silnikowego i pojazdów samochodowych eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Potęgowo. 


załącznik Nr 1 


załącznik Nr 2 


załącznik Nr 3 


załącznik Nr 4 
7/2008 07.01.2008 w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo na lata 2008-2012 . 


załącznik 
6/2008 07.01.2008 zmieniające zarządzenie Nr 67/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do realizacji zadań w zakresie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej..
5/2008 07.01.2008 zmieniające zarządzenie Nr 114/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.. 
4/2008 07.01.2008 zmieniające zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.. 
3/2008 07.01.2008 zmieniające zarządzenie Nr 115/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy . 
2/2008 03.01.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2007 z dnia 05 czerwca 2007r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Potęgowo.  
1/2008 03.01.2008 zmieniające Zarządzenie Nr 108/2007 z dnia 14.12.2007r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez autobusy szkolne i samochód osobowy marki Renault Kangoo 
 


Liczba odwiedzin : 987
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Marek Borchmann
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Borchmann
Czas wytworzenia: 2011-03-07 08:11:10
Czas publikacji: 2011-03-07 08:11:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak