REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA POTĘGOWORejestr Instytucji Kultury prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Potęgowo. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Potęgowo obejmuje następujące jednostki organizacyjne:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie.

Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo, a także w formie papierowej na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) oraz zgodnie z §10 wyżej wspomnianego rozporządzenia, informującego:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2)      wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
 

 

Załączniki

Rejestr_Instytucji_Kultury.pdf

Data: 2012-07-17 14:33:10 Rozmiar: 276.38k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 750
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2012-07-17 13:41:11
Czas publikacji: 2012-07-17 13:41:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak