Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 

 

                                  Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywaniaI.  Informacje ogólne
1.  Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznych zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r, poz. 352).
2.  Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
3.  Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
     1)  udostępnionych  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo (http://bip.potegowo.pl),
     2)  udostępnionych na stronie głównej Urzędu Gminy Potęgowo (http://www.potegowo.pl),
     3)  przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
4.  Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach wymienionych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
5.  Urząd Gminy Potęgowo nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1.  Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji Gminy Potęgowo-Urzędu Gminy Potęgowo jest przestrzeganie:
     1)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, poprzez wskazanie strony, z której informacje zostały pozyskane,
     2)  obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
2.  Określone warunki ponownego wykorzystywania w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo stanowią ofertę zawierającą te warunki.
III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania
1.  Wniosek o udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania wnosi się w przypadkach gdy:
     1)  informacje publiczne nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo,
     2)  wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Urząd Gminy Potęgowo określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania indywidualnie dla każdego wniosku wraz z informacją o wysokości opłaty za ponowne wykorzystanie i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.
3.  Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego.
IV. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1.  Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Potęgowo, a także na stronie głównej Urzędu Gminy Potęgowo, co do zasady jest bezpłatne.
2.  Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, możliwe jest nałożenie opłaty za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty:
            - materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, elektronicznych nośników danych,
            - inne, związane z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
3.  Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
V.  Środki odwoławcze
1.  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania wraz z informacją o wysokości opłaty za ponowne wykorzystanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy Potęgowo o przyjęciu oferty.
2.  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 


Liczba odwiedzin : 188
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Kozak
Czas wytworzenia: 2016-11-10 10:26:21
Czas publikacji: 2016-11-10 11:04:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak