Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Warcimino i Żychlin w gminie Potęgowo.

2017-12-18 16:25:51
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POTĘGOWO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu Darżyno i Grąbkowo w gminie Potęgowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-12-14 08:09:34
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11-12-2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów Głuszyno i Głuszynko, w gminie Potęgowo.

2017-12-11 15:56:47
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, , której przedmiotem jest: ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ochrony przeciwpowodziowej i odbudowie rowów melioracyjnych (szczegółowych) - budowa ziemnych zbiorników retencyjnych i odbudowa melioracji szczegółowych (rowy, przepusty) z odprowadzeniem nadmiaru wód do rzeki Rambówki na działkach o numerach ewidencyjnych 318/6, 318/8, 318/9, 3 I 8/1 O położonych w obrębie Malczkówko, gmina Potęgowo.

2017-11-03 13:01:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na demontażu napowietrznej linii SN, budowie kablowej linii SN oraz usunięciu kolizji w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 226/1,226/2,221/1, 227/15 położonych w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo.

2017-11-03 12:59:52
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku hydroforni i zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską na działce o numerze ewidencyjnym 1/2 położonej w obrębie Węgierskie, gmina Potęgowo.

2017-10-11 07:53:54
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kv na działkach o numerze ewidencyjnym 236, 241/11, 241/12 położonych w obrębie Lupawa, gmina Potęgowo.

2017-10-04 09:31:13
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 229/5 na działkach 236, 229/3, 229/5 położonych w obrębie Lupawa, gmina Potęgowo.

2017-10-04 09:28:14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórowo Stare na terenie Aglomeracji Potęgowo na działkach o numerze ewidencyjnym 45/5, 59,62/2, 79 położonych w obrębie Skórowo Stare, gmina Potęgowo.

2017-09-25 10:47:56
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubJicznego - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbkowo na terenie Aglomeracji Potęgowo na działkach o numerze ewidencyjnym 60/1, 61, 62/4 położonych w obrębie Grąbkowo, gmina Potęgowo.

2017-09-25 10:42:03