Kwalifikacja wojskowa 2018 

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018.

 

Na podstawie  art.32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430) w związku z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że:

na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Obejmie ona wszystkich mężczyzn, urodzonych w 1999 roku oraz w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa się przed komisją będą też mieć osoby urodzone w latach 1997 - 1998, w stosunku, do których orzeczono czasową niezdolność do służby i wyznaczony termin tej niezdolności mija przed zakończeniem kwalifikacji. Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja wojskowa dla ww. osób z terenu gminy Potęgowo przeprowadzona zostanie w Słupsku, w Starostwie Powiatowym (budynek B) ul. Szarych Szeregów 14 w okresie: mężczyźni - w dniach 9 i 12 marca 2018 r. kobiety - w dniu 13 marca 2018 r. Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Potęgowo można uzyskać u Pełnomocnika ds. OIN, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5 pok. 19 lub telefonicznie pod numerem 59 8416942.

OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W 2018 ROKU PODLEGAJĄ:

 

1)     Mężczyźni urodzeni w 1999 r.

2)    Mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności  do czynnej służby wojskowej.

3)     Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

a) Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4) Kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.2017r. poz. 944);

5) Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa dla ww. osób z terenu gminy Potęgowo przeprowadzona zostanie w Słupsku, w Starostwie Powiatowym (budynek B) ul. Szarych Szeregów 14 w dniach:

mężczyźni -   w dniach 9 i 12 marca 2018 r.

         kobiety -        w dnu 13 marca 2018 r.

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Potęgowo można uzyskać u Pełnomocnika ds. OIN, Obronności Zarządzania Kryzysowego - osobiście w Urzędzie Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5  pok. 19 lub telefonicznie pod numerem 59 8416942.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. Wójtowi lub delegowanemu przez wójta pracownikowi urzędu gminy:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  •  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

 JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej, to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

„A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);

„B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);

„D” –  niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

„E” –   trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe

Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

 

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
  •  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły,

 

UWAGA!!!!!!

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zamieszczone przez: Urząd Gminy Potęgowo

 


Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Potęgowo
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Trawiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Trawiński
Czas wytworzenia: 2018-01-23 09:06:30
Czas publikacji: 2018-01-23 09:06:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak