Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-21 09:02:25 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi powiatowej nr 1179G - etap I Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2019-02-19 14:51:43 Planowanie i zagospodarowanie / OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o podjęciu przez Radę Gminy Potęgowo Uchwały Nr XlIX/359/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Potęgowo ¬ zachód i uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XlIX/359/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2019-02-18 13:24:43 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Potęgowo 27.02.2019r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2019-02-18 13:23:00 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie VI sesji Rady Gminy Potęgowo 27.02.2019r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2019-02-18 11:36:33 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi powiatowej nr 1179G - etap I Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2019-02-15 11:40:12 Planowanie i zagospodarowanie / Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci instalacji ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo na działkach: 271/22, 271/23, 283, 286, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305/1, 306/1 , 307 obręb Potęgowo, gmina Potęgowo. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2019-02-15 09:27:23 Skarg Wniosków i Petycji / Protokół Nr 2/2019 z 14.02.2019r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2019-02-15 09:25:44 Budżetowa / Protokół komisji z 25.01.2019r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2019-02-15 09:25:04 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej oraz ocen oddziaływania na środowisko Martyna Kozak Publikacja artykułu